psyhela http://psyhela.com психолог Sun, 11 Mar 2018 18:33:43 +0000 bg-BG hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 Научете кой е най- надеждния тест за шизофрения и как се използва. http://psyhela.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%88%d0%b8%d0%b7/ http://psyhela.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%88%d0%b8%d0%b7/#respond Sun, 09 Jul 2017 12:08:17 +0000 http://psyhela.com/?p=145 Научете кой е най- надеждния тест за шизофрения и как се използва. Вижте как помогнах на моя клиентка да й поставят правилната диагноза. Много психиатри не могат да определят на диагнозата на даден пациент. Често специалистите са на различно мнение за нея. За това е важно да отидете на психолог и да си направите психодиагностика. […]

Материалът Научете кой е най- надеждния тест за шизофрения и как се използва. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
Научете кой е най- надеждния тест за шизофрения и как се използва. Вижте как помогнах на моя клиентка да й поставят правилната диагноза.

Много психиатри не могат да определят на диагнозата на даден пациент. Често специалистите са на различно мнение за нея. За това е важно да отидете на психолог и да си направите психодиагностика. Ще ви разкажа историята на моя клиентка и ще разберете защо  психодиагностиката е важна. Клиентката отговори на всички твърдения в теста и благодарение на това намери начин да се излекува. В следващите редове ще разберете какво представляват скалите за „ Депресия “ и „ Шизофрения “, както и техните субскали. Ще ви разкажа и какви бяха резултатите на момичето, което посети кабинета ми. Р. М. на 28 г. разказа своята история и заедно с нея решихме проблемите й.

Най- надеждния тест за диагностициране на шизофренията ( както и на всички психични болести ) е многофакторният личностен въпросник MMPI- 2

Минесотският многофакторен личностен въпросник /MMPI/ принадлежи към групата тестове за изследване на личността, обособени като въпросници.

Създаден през 1946 г. в щата Минесота / САЩ / от психолога S. R. Hathawey и психиатъра J. McKinley, тестът бързо спечелва доверието на клиницисти и психолози, бива преведен на много езици и намира широко приложение както в оригинал, така и под формата на съкратени варианти, адаптации и стандартизации.

Английското / в оригинал / наименование на въпросника е Minnesota Multiphasic Personality Inventory и в инвентара на българската адаптация и стандартизания са включени: набор от твърдения, регистрационни бланки, профилни бланки, ключове.

По традиция преводът на айтемите на MMPI се осъществява от екип от преводачи / Butcher, 1996 г. /. Приема се, че един- единствен превод трудно може да постигне необходимото качество и прецизност, затова обикновено процесът на адаптация и стандартизация започва с няколко независими превода, които след това преводачите дискутират в група, докато постигнат съгласие помежду си за най- точния превод на всеки отделен айтем ( твърдение в теста ). За българската адаптация на MMPI първоначално са  изготвени пет независими превода, дело на седем различни преводачи / два от преводите са били направени от екипи от двама преводачи /. При преводите са отчели както лингвистичната, така концептуалната еквивалентност на айтемите. В случайте, когато двата принципа си противоречили, приоритет е даван на концептуалната близост. Седемте преводачи/ трима от които професионалисти, а останалите двуезични клинични психолози / са обсъдили съдържанието на въпросника айтем по айтем, а полученият предварителен вариант на теста е бил проверен в няколко малки пилотни изследвания. След това въпросникът е преведен от английски от друг преводач, българин, клиничен психолог, живеещ и работещ повече от пет години в САЩ. Резултатите от обратния превод показали, че около 10 % от айтемите все още се нуждаят от преработка. Тя е направена от авторите на българската версия, а подобрения вариант е отново преведен от английски от друг преводач, също българин, клиничен психолог, живеещ и работещ повече от 10 г. в САЩ. Този вариант на българския MMPI e изпратен на издателството в университета Минесота за одобрение. Там българската версия е предадена за преглед в езиковия център на университета, откъдето идват и последните предложения за корекции в превода. Те са възприети и отразени в текста на въпросника, а българския превод е одобрен от UMP.

Българската MMPI нормативна  извадка се състои от 512 мъже и 501 жени, чиито демографски характеристики  съответстват на структурата на българското население по данни от преброяването през 2001 г.

В нормативната извадка са включени лица от всички региони на страната и тя е пропорционална на географското разпределение на българското население. Въпреки усилията обаче, лицата с по- високо образование останали свръх представени в българската нормативна извадка / както е впрочем и в американската /, тъй като високата асоциация между образование, етническа принадлежност и валидност на протоколите не е позволявало да се постигне едновременно баланс и по двата демографски показателя.

Репрезентативната клинична извадка за българската версия на MMPI е съставена по процедура, която е сходна с тази, използвана при съставянето на националната нормативна извадка.

Клиничната извадка съответства на структурата на българското население по пол, възраст / до 60 г./ и етнически произход, и на българската популация от психично болни по честотата на клиничните диагнози. Както и в нормативната извадка, така и тук, по- образованите лица са свръх представени. Причината за това е отново високият процент невалидни тестови протоколи, които са се получили сред изследваните лица с по- ниско от средно образование.

Когато се подложат на факторен анализ суровите резултати без К- корекция по трите валидностни скали / L, F и К / и десетте клинични скали от MMPI, типично се екстрахират четири фактора: „ Обща психопатология’’, „Репресия ” / или „ Свръхконтрол ” /, „ Социална инроверсия ” и  „Мъжественост- Женственост” / Butcher & Han, 1996 /. Oткриването на сходна фактурна структура на ковариацията на същите скали от българската версия на теста може да се разглежда като свидетелство   за функционалната еквивалентност на адаптираната версия с оригиналния инструмент / Van de Vijver & Poortinga, 1982 /.

Въпросника MMPI съдържа следния и окончателен брой скали:

 1. Две скали за валидност / Vrin и Trin /
 2. Три скали за проверка на консистентността на отговорите / F, FB, FP /
 3. Три скали за изследване на защитните нагласи на пробанда / L, K и S/
 4. Десет клинични скали / Hs, D, Hy, Pd, MF, Pa, Pt, Sc, Ma и Si /
 5. Петнадесет съдържателни скали / ANX, FRS, OBS, DEP, HEA, BIZ, ANG, CYN, ASP, TRA , LSE, SOD, FAM, WRK, TRT /
 6. Двадесет и осем субскали на Harris и Lingoes / D1, D2, D3, D4, D5, Hy1, Hy2, Hy3, Hy4, Hy5, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4 /
 7. Tри субскали на скала Si / Si1, Si2, S3 /
 8. Шестнадесет допълнителни скали / Маc- R, APS, AAS, PK, O- H, A, R, Es, Do, Re, Mt, GM, GF, PS, HO, MDS /
 9. Девет реструктурирани клинични скали / CD, RS1, RC2, RC3, RC4, RC6, RC7, RC8, RC9 /

Пълният вариант на въпросника MMPI съдържа 567 твърдения, от които 85 са критични.

За основен инструмент при проверката на концептуалната валидност на българската версия на MMPI е избрана българската версия на ревизирания NEO личностен въпросник / NЕО PI-R / / Коста, Макрий и Николов, 2007 /. NEO PI-R не е клиничен тест, но той често се използва като помощно средство в клиниката и взаимовръзките на неговите скали със скалите на MMPI са добре познати / Costa, Bush, Zonderman & McCrae, 1986 /. Освен това този инструмент покрива много широк набор от личностни черти, в които попадат почти всички добре изучени от психологията личностни конструкти.

Проучването на патърна от корелации между българските версии на ММPI и NEO PI-R се  базира върху резултатите на 141 изследвани лица, без психични отклонения, преобладаващо мъже / 93 % / на възраст между 19 и 24 години, които попълнили двата теста в интервал между 3 месеца и 1 година.

Информацията за въпросника MMPI от административното и интерпретативното ръководство е следната:

 1. Описание на теста
 2. MMPI- тестови материали
 3. Създаване и развитие на оригиналния MMPI
 4. Рестандартизация на MMPI
 5. MMPI скали
 6. Българската адаптация и стандартизация на MMPI
 7. Администрация и точкуване на MMPI
 8. Интерпретация на тестовите резултати

Информацията е достатъчна, ясна и разбираема и лесно специалистите могат да придобият тренинг за използването на методиката, но в интерпретацията на тестовите резултати са написани думи като: „ циничен ”, „ егоцентричен ”, „ незрял ” и други, които могат да бъдат обидни за пробандите. Същевременно информацията не е прекалено сложна и добре структурирана.

 

 

 

 

 

Валидностни и клинични скали Кронбах алфа Съдържателни скали Кронбах алфа Допълнителни скали Кронбах алфа

 

 

L 0,69 / 0,62 / ANX 0,83 / 0,89/ A 0,89/0,89/
F 0,70 / 0,64 / FRS 0,80 / 0,72/ R 0,52/0,67/
FB 0,75 /0,72/ DEP 0,81/0,85/ Do 0,34/0,74/
F/ P / 0,34 N. A. HEA 0,79/ 0,76/ Re 0,56/0,67/
S 0,85 N.A. BIZ 0,73 /0,73/ Mt 0,84/0,84/
HS 0,81/0,77/ ANG 0,77/0,76/ PK 0,87/0,85/
D 0,58/0,59/ CYN 0,81 /0,86/ MDS 0,70/0,61/
HY 0,50/ 0,58/ ASP 0,71/ 0,78/ Ho 0,83/0,87/
PD 0,59 /0,60/ TPA 0,67/0,72/ O-H 0,25/0,34/
MF 0,59/0,58/ LSE 0,80/0,79/ MAC-R 0,35/0,56/
PA 0,51/0,34/ SOD 0,81/0,83/ AAS 0,45/0,61/
PT 0,88/0,85/ FAM 0,81/0,73/ APS 0,53/0,48/
SC 0,87/0,85/ WRK 0,87/0,82/ GM 0,84/0,67/
MA 0,61/0,58/ TRT 0,83/0,78/ GF 0,72/0,57/
SI 0,83/0,82/ _ _ _ _
K 0,73 /0,74/ OBS 0,75 /0,74/ Es 0,65/0,60/
 • В скоби са дадени коефициентите на Кронбах алфа на скалите на оригиналната версия. В по-тъмен шрифт са дадени скали, чиято консистентност в българската версия на MMPI е проблематична; n. a.- в ръководството на оригиналния тест липсват данни за надежността на тази скала.
 • В таблица 1 са представени данни за коефициентите на вътрешна консистентност / Кронбах алфа / на скалите на българската форма на MMPI, съпоставени със същите коефициенти, изчислени за скалите на оригиналния тест.
 • Таблица 1: Сравнения между коефициентите на вътрешната консистентност / Кронбах алфа / на скалите на българската и оригиналната версия на MMPI.

 

 

На моята клиентка близките й не вярваха, че има психична болест. Администрирах й Минесотския личностен въпросник и се оказа, че има психотични симптоми, депресия и мисли за самоубийство. Последните умело криеше от мен. За щастие открих проблемите на време й пратих  момичето на психиатър. Това беше необходимо, тъй като мислите за самоубийство могат да се реализират по време на психотерапията и не биваше да се губи време. Скала „ Шизофрения“ е най- голямата скала в MMPI. Aнализът на нейните въпроси дава резултат в 7 състояния: параноя, лоша концентрация, лошо физическо здраве, психотични тенденции, отхвърляне, затвореност и сексуални проблеми. Разнообразното съдържание на айтемите затруднява анализът по скалата. Вероятността за завишение на профилът не е голяма. В повечето случаи скала се явява в комбинация с някоя друга скала, което съществено улеснява интерпретацията.

Когато резултатът по скалата е много висок- от порядъка на 100 или повече точки- е възможно клиентът да преживява остра загуба на чувство за личност и индивидуалност или остра психотична реакция, но да не страда от шизофрения. Подобни резултати понякога получават младежи, страдащи от остра криза на идентичността. Скала „ Шизофрения “ има интерпретация на точките както следва:

 1. Много висок (76 и повече точки )- разтройство на мисленето, ексцетрично поведение, грешни съждения, социална изолация, лош контакт с реалността, с халюцинации, живот в собствен свят
 2. Висок (66- 75 )- с необичайни вярвания, със странни действия, затворен и отчужден, против общоприетото, несигурен в себе си и с неустановена идентичност, с трудности в концетрацията и мисленето
 3. Умерено висок ( 56- 65 )- със слаб интерес към хората, непрактичен, креативен и с богато въображение, напрегнат като струна, с религиозни интереси.
 4. Среден (41-55)- адаптивен, надежден добре балансиран
 5. Нисък ( 40 и по- нисък)- следващ общоприетите норми и консервативен, самоконтролиращ се, подчиняем.

Резултатът на моята клиентка по скалата беше много висок. Разгледах и подскалите и установих, че скалата определяща емоционалното отчуждение също е завишена. Това обясни наличието на психотичните симптоми.

Подскалите на скала „ Шизофрения “ са 6 на брой. Те дават по- обширна престава за състоянието на клиента и са важен етап в диагностиката. Те са следните:

 1. Социално отчуждение– Лица с високи стойности по субскалата се чувстват неразбрани, необичани или несправедливо наказвани от другите. Те смятат, че в техните семейства липсва любов и подкрепа и са настроени враждебно към близките си. Чувстват се самотни, празни и никога истински обичани. В крайни случаи могат да вярват, че другите се опитват да ги наранят физически.
 2. Емоционално отчуждение– Лица с високи стойности по субскалата са депресирани, обезсърчени, апатични, смятат, че положението им е безнадеждно и могат да имат намерение за самоубийство.
 3. Липса на Ego Mastery, когнитивна– Лица с високи стойности по субскалата се страхуват да не загубят разсъдъка си, споделят за нереалистични преживявания и странни мисловни процеси, имат проблеми с концентрацията на вниманието и паметта.
 4. Липса на Ego Mastery, конотативна– Лица с високи стойности по субскалата чувстват живота като едно огромно напрежение. Те са депресивни, тревожни, изпитват сериозни трудности да се справят с проблемите в ежедневието, смятат че положението им е безнадеждно, че живота не ги интересува, не им носи удовлетворение или не си струва да бъде живян.
 5. Липса на Ego Mstery, дефектно потискане– Лиса с високи стойности по субскалата, че нямат конрол над емоциите и импулсите си, те са хиперактивни, импулсивни, лесно възбудими и неуравновесени. Имат епизоди, в които лесно са се разсмивали или разплаквали и не са могли да се контролират, или такива, в които не са осъзнавали какво са правили.
 6. Странни сензорни усещания и възприятия– Лица с високи стойности по субскалата споделят налудности за въздействие и отношение, халюцинации и мисли за усещания със странно съдържание. Те може да са имали усещането, че телата им се променят по странен и неочакван начин, да са изпитвали необичайни усещания по кожата или други странни сензорни преживявания.

Профилът „ Психотично V“ беше повишен и се установи, че клиентката е болна от биполярно разстройство с грешни съждения.

Профилът „ Психотично V“ е един от най- срещаните конфигурации на скала шизофрения, психастения и параноя. При него скалите параноя и шизофрения са над 80 точки, а скала психастения е над 65 точки, т.е целият профил е издигнат. Клиентите с подобна конфигурация са емоционално неотзивчиви, социално изолирани подозрителни и враждебни, често нямат инсайт за своето поведение, могат да имат налудности, разстройства на мисленето и халюцинации. Най- често те са диагностицирани с параноидна шизофрения, но понякога такъв профил могат да получат и пациенти с афективни разстройства с налудна продукция ( например биполярно разстройство ). Затова, освен скалите от „Психотично V “ трябва да се разгледат и резултатите на клиента по клинични скали.

Скалата за депресия се състои от 57 айтема и измерва преживяването на интензивни негативни емоции, мъка, тъга, чувство за вина, отчаяние, стигащо до безнадеждност, неудовлетворение от собствения статус, апатия, липса на интереси, понижена физическа и сексуална активност, физическа отпадналост, смущение на съня и храненето, свръхчувствителност и чувство за самота и липса на социална подкрепа. Скалата е съставена емпирично, също като другите скали. Представителната извадка включва 50 пациенти с биполярно разстройство, намиращи се в депресивна фаза. Първоначално резултатите им били сравнени с тези на здрави лица, но в последствие скалата е коригирана, за да се избегне дисриминативната й структура. Всички айтеми по скалата са специално подбрани. Така че честотата на отклоненията от нормата отговори да нараства все повече с тежестта на депресивната симптоматика. Скалата за депресия оценява по- скоро екзогенната или реактивна депресия и не толкова добре ендогенната депресия. Тя измерва доколко хората се чувстват сигурни и удовлетворени от самите себе си и заобикалящия ги свят, така и за някакво нестабилно и преходно депресивно състояние. Само 13 от 57-те айтема са уникални са тази скала, а три от тях са айтеми за поправка, включени в скалата на втория етап от нейното изграждане. Клиенти, които се намират в тежко депресивно състояние са склонни да дават отговори далеч от нормата, отколкото тези в по- леко състояние.  Резултатите от различни тестове за интелигентност свързани със скалата се откриват 2 фактора- „ Невротизъм “, към който се групират 28 айтема и „ Лошо саматично здраве, към който принадлежат 12 твърдения. Скалата за депресия е смесена. Само 9 от нейните твърдения участват в съдържателната MMPI- 2 „ Депресия “.

Суровия бал има следната интерпретация:

Много висок ( 76 и по- висок )- затворен в себе си, затрупан с проблеми, отчаян ( не вижда надежда ). Обзет от вина; с чувство за малоценност и неадекватност. Погълтат от мисли за смърт и самоубийство. Отпаднал със забавено мислене и действия.

Висок ( 66- 75 )- усамотен, затворен, стеснителен. Тъжен липсва му енергия, трудно се концентрира. С физически оплаквания, има проблеми със съня. Самоподценява се, ниска себеувереност, с чувство за неадекватност, нещастен. Изпитва досада, раздразнение, с разстроено самочувствие; болестна потиснатост на настроението, в което изпъква своеобразно съчетание на тъга, гняв, злоба, яд, недоволство, раздразнителност,болните са възбудими и агресивни.

Умерено висок ( 56-65 )- затворен, раздразнителен, плах, боязлив, потиснат, навъсен, мрачен. Обезсърчен, обезкуражен, тъжен и нещастен, неудовлетворен от себе си и света. Песимистично настроен, тревожен. Интровертиран, моралист. Отговорен, скромен.

Среден ( 41- 55 )- доволен от себе си. Стабилен, добре балансиран, реалист.

Нисък –( 40 и по- нисък ) – активен, ентусиазиран, доволен. Бодър, възторжен, оптимистично настроен. Липсва потиснатост, контролиран. Добронамерен, самоуверен.

Моята клиентка имаше висок бал на скала депресия, както и субективна депресия. Тя се изразява в това, болната се чувства нещастна или депресивна, липсва й енергия, за да се справя с ежедневните проблеми и заявява, че загубила интерес към случващото около нея.

След като администрирах теста и клиентката отговори на всички твърдения тя посети психиатър, които успешно и постави правилната диагноза.

Ако тази статия ви е харесала, моля подкрепете ни във Facebook.

Библиография:

 1. Николай Николов и екип на OS Bulgariq – „ Административно и интерпретативно ръководство на MMPI-2 ”, 2008 г.
 2. Константин Мечков- „ Медицинска психология ”, първо издание.

 

Content Protection by DMCA.com

Материалът Научете кой е най- надеждния тест за шизофрения и как се използва. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%88%d0%b8%d0%b7/feed/ 0
Има 12 вида шизофрении. Разбери кои са те и техните симптоми за 10 мининути. http://psyhela.com/12-vida-chizofrenii/ http://psyhela.com/12-vida-chizofrenii/#respond Mon, 01 May 2017 18:56:49 +0000 http://psyhela.com/?p=109 В съвременната психопатология съществуват множество разминавания между симптомите на психичните болести и поставянето на диагнози. В тази статия съм се опитала да систематизирам симптомите на видовете шизофрения към съответстващите диагнози. Според типа протичане се различават три форми: непрекъснато протичаща, периодична и пристъпообразна-прогредиентна шизофрения. Непрекъснато протичащата се характеризира с относително бавно протичане и в последствие развиване […]

Материалът Има 12 вида шизофрении. Разбери кои са те и техните симптоми за 10 мининути. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
В съвременната психопатология съществуват множество разминавания между симптомите на психичните болести и поставянето на диагнози. В тази статия съм се опитала да систематизирам симптомите на видовете шизофрения към съответстващите диагнози.

Според типа протичане се различават три форми: непрекъснато протичаща, периодична и пристъпообразна-прогредиентна шизофрения.

 1. Непрекъснато протичащата шизофрениисе характеризира с относително бавно протичане и в последствие развиване на невроза, грешни съждения, халюцинации и „застиване “ на болния в една поза. Изходът при тази форма, особено при злокачествените варианти е най- тежката форма на шизофренията. За нея е характерно бурното протичане под формата на пристъпи, не се наблюдават и изразени афективни състояния / депресивни или маниакални / синдроми фантастични грешни съждения или помрачение на съзнанието. Измененията на личността при тази форма предшестват крайната симптоматика. Непрекъснато протичащата шизофрения се разделя на вяло протичаща, параноидна и злокачествена
 2. Рекурентната / периодичната / шизофрения принадлежи към относително благоприятните форми на болестта, тъй като при нея не настъпват тежки промени на личността, присъщи на непрекъснато протичащата шизофрения. Тази форма се наблюдава по- често при жените. Протича с добре очертани пристъпи, след което следват отчетливи и достатъчно дълбоки ремисии. Вероятността от възникване на нови пристъпи на болестта е много висока / затова се нарича възвратен, рекурентен тип /. Клиничната картина на повечето пристъпи е многообразна / както и при всички остри психози. В нея се отделят множеството от симптоми: афективни / депресивни и маниакални / и на помрачение на съзнанието. Пристъпите могат да протекат с преобладаване на един от тези симптоми, но често симптомите се сменят в хода на пристъпа. При повторните пристъпи клиничната картина може да бъде идентична с първата, но по- често се наблюдават различни варианти на пристъпите.

Типичният пристъп от периодичната шизофрения се разгъва в определена последователност / стериотип на развитието на пристъпа./ В началото има емоционални колебания, главоболие, – болезнено и неприятно физическо усещане, разстройства на съня. По-късно се появяват тревога, страх, чувство на измененост на личността на пациента и на обкръжаващата среда. По- нататък се появяват лъжливи припознавания, непривични сърдечни възбуди, чувство, че около болния става нещо непонятно, разиграващо се специално за него. След това настъпват фантастични, грешни съждения. Тогава могат да се появи и „ замръзване “ на тялото. Светът започва се приема като нереален, както чувството, че болния не е личност и няма индивидуалност. Възстановяването може да бъде постепенно или бързо. Разстройствата на емоциите остават по –дълго. Критиката към болестните изживявания постепенно се възстановява. За известно време може да има остатъчни грешни съждения.

 1. Пристъпно- прогредиентната шизофрения като самостоятелна в болестната си проявя заема междинно място между непрекъснато протичащата и рекурентната форма, гравитирайки по признаците си ту към едната, ту към другата. За пристъпно- прогредиентната форма е характерно съчетаването на свойствените на непрекъснатото протичане на невротични синдроми, идеи за преследване. Изявени са емоционалните и грешните съждения съчетани със „ застиване “ на тялото в една поза. Наблюденията показват, че измененията на личността обикновено предшестват появата на очертани пристъпи и нарастват скокообразно след всеки пристъп. Началото на тази форма е в ранна възраст. За пристъпите са характерни наличието на емоционални разстройства, а също така и по- сложни синдроми: натрапливости, идеи за преследване, халюцинации,“ застиване“ на тялото в една поза. След всеки пристъп настъпва постепенно нарастване на дефекта на личността.
 2. Фебрилна шизофрения. Фебрилен характер могат да придобият острите или рязко обострящите пристъпи, достигащи до грешни съждения с фантастен фарактер. Температурната реакция не е свързана със соматични причини. При най- високото повишение на температурата се наблюдава хипертонична възбуда. Пристъпът преминава след преминаване на температурата и тогава клиничната картина придобива типичен за рекурентната или пристъпообразната форма ход.
 3. Параноялна шизофрения При нея постепенно постепенно се образуват и разширяват грешните съждения, интепретирани от болния. В късните етапи на психозата придобиват отвлечен, неправдоподобен и нелеп характер. Тази форма се развива у хора, притежаващи и преди заболяването черти на активност, настойчивост, високомерие, изострена нетърпимост към несправедливост. Не настъпва интелектуално снижаване и няма пълно оздравяване.
 4. Вяло протичаща шизофрения. Тя се отличава с бавно протичане, постепенно развитие на изменение на личността, което не води до дълбоко емоционално опустошение. Клиничните прояви са от кръга на невротичните, вегетативни, натрапливи, фобийни, маниакален страх за собственото здраве, липса на съвест и невъзможност да разбере, кое добро и кое- лошо. Характерни са разстройствата на настроението и слабо изразена липса на връзка с реалността.

Условно може да се отдели и една трета линия на класифициране на формите на шизофрения- според възрастта. Това вече спада в областта на сравнителната психиатрия.

В късната възраст шизофренията може да бъде не първи пристъп, а обостряне на вече прекарана в миналото болест. Пристъпите се характеризират с грешни съждения, с липса на връзка с реалността, емоционални разстройства, халюцинации- слухови и зрителни

 1. Простата форма на шизофрения се отличава с постепенно начало, с прогресивно нарастващо изменение на личността. Обикновено възниква в юношеска и млада възраст. Отчетлива психотична продукция не се долавя или е съвсем слабо набелязана. На преден план са промените в поведението, които непрекъснато се задълбочават.
 2. Хиберфренна форма най- често поразява юношеската възраст. Изразява се в глуповато поведение, с маниерност, кокетиране, гримасничене и еуфорично настроение. Грешните съждения са на етапи и не добре оформени. Има неблагоприятно протичане и нерядко за няколко години се стига до изходно състояние.
 3. Хебоидният синдром. Характерна е запазване се интелекта, но се откриват груби отклонения в поведението: разтормозяване и извращение на примитивните влечения, асоциални и антисоциални постъпки, тероризирани на близките, конфликтност, скитничество, излишна упоритост, агресивност, безцеремонност, аморалност, недостатъчна критичност. При него на болния му липсва съвест. Липсват грешни съждения и халюцинации.
 4. Шизофрениформно разстройство. Характерни симптоми два или повече от следните, като всеки е налице през значителна част от времето за период с продължителност от един месец или по- кратък при успешно лечение:
 • Грешни съждения;
 • Халюцинации;
 • Разкъсана реч ( например често изплъзване или несъгласуваност )
 • Грубо дезорганизирано поведение или „ замръзване “ на тялото в една поза
 • Негативни симптоми, т.е. изравняване, уеднаквяване, обезличаване на мнения, идеи, вкусове, бедност на речта или безволие и невъзможност за вземане на решения

Ако грешните съждения са нелепи или халюцинациите се състоят от коментиращ поведението или мислите на болния глас е достатъчен само един от симптомите, за да се постави диагнозата.

Епизодът от разстройството ( включително предшестващи, активни и остатъчни фази ) трае поне един месец, но по- малко от шест месеца. Началото на изявените психотични симптоми е в рамките на 4 седмици от първата забележима промяна  в обичайното поведение или функциониране. Налице е объркване или недоумение на върха на психотичния епизод. Може да има добро предболестно състояние, с успехи на социално и професионално функциониране. Няма притъпено изравняване, уеднаквяване, обезличаване на мнения, идеи, вкусове.

 1. Шизоафективно разстройство. При него е налице непрекъснат период на боледуване, през който в отделни моменти има тежък депресивен епизод, манийнен епизод или смесен епизод, които съществуват съвместно със симптоми, които продължават от един месец и при добро лечение по- малко. Характерни са отново грешни съждения, халюцинации, разкъсана реч, грубо дезорганизирано поведение или „ замръзване“ на тялото в една поза и изброените вече негативни симптоми характерни за шизофренията.
 2. Налудно разстройство Налудностите без нелепо съдържание ( т. е. включват ситуации, които принципно могат се случат в истинския живот, като например някои да бъде преследван, отровен, заразен, обичан от разстояние, мамен от брачен или сексуален патрньор, или да се разболява ) и са с продължителност поне един месец. Тактилни и обонятелни халюцинации могат да са налице при налудното разстройство, ако са свързани с налудна тема. Извън влиянието на налудността ( налудностите ) и нейните ( техните ) последствия, функционирането не е значително нарушено и поведението не е очевидно странно или нелепо. Наред с налудностите са се появили и съпътстващи афективни епизоди, тяхната обща продължителност е била относително кратка в сравнение с тази на периодите с преобладаващи налудности. Разстройството не се дължи на прякото физиологично въздействие на психоактивно вещество ( например злоупотреба с наркотици или медикаменти ) или общо медицинско състояние. Следните типове се определят въз основа на преобладаващата налудна тема:
 • Еротоманен тип: налудности, че някой, обикновено с по- високо обществено положение, е влюбен в индивида.
 • Грандиозен тип: налудности за нараснала собствена значимост, могъщество, познание, самоличност, или специални взаимоотношения с божество или известна личност.
 • Ревностен тип: налудности, че сексуалният партньор на индивида му изневерява.
 • Пресекуторен тип: налудности, че спрямо самият индивид ( или негов близък ) има някакво злонамерено отношение.
 • Соматичен тип: налудности, че индивидът има някакъв телесен дефект или е засегнат от общомедицинско състояние.
 • Смесен тип: налудности, характерни за повече от един от изброените по- горе типове, но нито една не преобладава.

Анализът, които се опитах да направя от различни източници сочи следните проблеми, които търсят своето решение:

В международната класификация на болестите / МКБ-10 / халюцинациите и налудностите, за които се описват в прочетената от мен литература са под код F22.0 и това е диагнозата налудно разтройство. Шизофренията, шизотипни и налудни разтройства са от код F20 до F29 и са описани симптомите на тези заболявания. А учебниците по психопатология включват симптомите на шизофренията като първа степен на психозата / без да дава обяснение какво всъщност е психоза / и не се споменава за други шизофренни и шизотипни разтройства, а пише за психозата като общо понятие. Така ли е в действителност? Международната класификация на болестите / МКБ -10 / вярна и точна ли е?

В МКБ-10 манийно- депресивната психоза е отпаднала от класификацията, а в DSM- ІV афективните разтройства са дифенцирани като афективни епизоди: тежък депресивен епизод, маниен епизод, смесен епизод и хипоманиен епизод. Често се говори за биполярно- афективно разтройство като в симптомите на разтройството са включени и симптомите на манийно- депресивната психоза. Съществува ли наистина диагноза биполярно- афективно разтройство / БАР / и ако да, как се лекува то?

В книгите пише за меланхолията като последна степен на психозата, а такова заболяване не съществува в МКБ- 10 и DSM- ІV. Съществува ли психоза наречена меланхолия? Със сигурност има тип темперамент меланхолик и темперамента е почти непроменяем в целия жизнен цикъл на човека.

И в какво общество живеем щом в литературата се поставя под въпрос лечението на шизофренията? Щом съществуват толкова предразсъдъци към тази болест изглежда, че хората нямат знания за нея. Интересни са разясненията относно връзката на болния от шизофрения с майката и с близките като цяло. Може би „ коренът на злото ” може да се открие и обясни с помощта на психоанализата?

Кои психози могат да станат индуцирани? Силно вярващите непременно болни ли са?

Традиционно се приема, че мисленето и речта са взаимосвързани. Речта е материален, физически процес, в резултат на който се появяват звуците на речта. Съчетанието на звуците формира речта. Съчетанието на звуците формира езика. Езикът е абстрактна система от знаци и значения  /т. е. думи / и структурни правила за тяхното съчетаване. И всичко това се намира в определени центрове в мозъка. След като се твърди, че шизофренията е „ велика симулантка ” като хистерията има ли в действителност увреждане в центровете на мозъка при шизофрения, където са локализирани мисленето и речта, или всичко се дължи на химичен дисбаланс? Или ако има увреждане в центровете на мозъка можем да говорим само за афазия на Брока и афазия на Вернике?

Терминологията, с която се означават емоционалните преживявания, не е достатъчно добре дефинирана и значението на различните термини се препокрива. Например термините „ лошо настроение ” или „ добро настроение ” са варианти на нормата, но от друга страна настроението може да се оценява като разтроено и да представлява болестна категория. Освен това в обичайната клинична практика термините емоции, чувства и афект се употребяват най- често като синоними, въпреки че от психологична и психопатологична гледна точка между тях съществуват разлики. По тази причина ли има „разминаване ” в класифицирането на афективните разтройства в МКБ- 10, DSM- ІV и групирането на разтройствата в книгите.

Последният въпрос може също да се отнесе и за параноята… Съществува разграничение между истинските налудности, които са резултат на първични налудни преживявания, и които не могат да бъдат отнесени към друг болестен феномен, докато налудноподбните идеи са вторични и могат да бъдат извлечени от други болестни феномени, поради което се наричат още вторични налудности. Освен това съществува и друга хипотеза, при която нормалните вярвания и налудностите са в двата края на един континиум и налудоподобните идеи заемат някакво средищно място в този спектър.

Като заключение може да се каже, че в областта на психопатологията има още много да се учи и това, че трябва да се ползва една класификация на болестите, която да е точна и ясна.

Content Protection by DMCA.com

Материалът Има 12 вида шизофрении. Разбери кои са те и техните симптоми за 10 мининути. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/12-vida-chizofrenii/feed/ 0
Шизофренията не трябва да бъде етикет за болния http://psyhela.com/chizofrenia/ http://psyhela.com/chizofrenia/#respond Fri, 14 Apr 2017 13:32:47 +0000 http://psyhela.com/?p=100 Шизофренията не трябва да бъде етикет за болния, защото той може да живее нормален живот. Вижте как може да стане това. Научете повече за тази нелека болест, но която може д а се овладее с подходящите лекарства. В по- долните редове ще получите подробна информация за симптомите на шизофренията. Симптомите на болестта са изключително разнообразни. Засягат […]

Материалът Шизофренията не трябва да бъде етикет за болния е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
Шизофренията не трябва да бъде етикет за болния, зшизофрения симптомиащото той може да живее нормален живот. Вижте как може да стане това.

Научете повече за тази нелека болест, но която може д
а се овладее с подходящите лекарства. В по- долните редове ще получите подробна информация за симптомите на шизофренията.

Симптомите на болестта са изключително разнообразни. Засягат се повечето от сферите на психичната дейност. Особено чести са разстройствата на мисленето. При болните / макар не при всички / се получава разкъсаност на мислите и разпадане на нормалната интеграция на съзнанието на личността или психологическото функциониране, което болният не може да обясни.

Извършва се психичен процес, който разкъсва отделните сфери на психиката. Това се нарича дисоциация и се получава след травма и позволява на личността да се справи по лесно с нея. Дисоциативните разпадания може да засегнат всеки аспект на личностното функциониране. Някои дисоциативни разпадания могат да предизвикат амнезия и се преживява като тревожни. Това може да извади от равновесие болния.

Дисоциацията е често завършващ механизъм за оцелели от травма. Шизофренията означава разкъсана душевност. Характерно е мислене свързано емоциите на болния, което е откъснато от реалността и е насочено към вътрешния свят, непродуктивно и наситено и идеи, които болния счита за съществуващи, а те не са.

Тези идеи най- често са от параноидния кръг: за преследване, отношение и въздействие. По- рядко се откриват за величие, в това число за изобретение, знатен произход, а също тези хора се отличават с особено силна накърнимост на чувството за справедливост, с упоритост и не търпят поука.

Борят се за утвърждаването на своята гледна точка. Те могат да бъдат фанатични, твърдоглави, властни и нетърпящи поучение. Лесно се обиждат и реагират чувствено. За тях правото на останалите не означава нищо, за разлика от тяхното. Обикновено слабо се интересуват от материално възмездие, а повече от това, „да получат своето право.“ Тези хора са депресивни. Отричат  всичко и имат неоправдан скептицизъм, както и еротични идеи.

От страна на мисловния процес се откриват още нелогични отговори, символност, насилствено влагане или отнемане на мисли. Възможни са още прекъсване на мисълта, наплив на мисли, звучене и четене на мислите, фантазиране и философстване. Към заобикалящия ги свят болните имат съответна и налудна ориентация. Долавят се още симптоми неправилно възприемане на света и раздвояване на собственото „ Аз “. Болният смята, че действията не му принадлежат и това е известно като синдром на Кандински- Клерамбо.

Откриват се споменатите насилствено влагане, четене, предаване, крадене и наплив на мисли, ехо на мисълта. Личността може да има чувството, че някои му говори, а в действителност това не е така, както и различни насилствени чувства. Човекът може да има особено неприятни, мъчителни усещания предизвикани отвън като бодене, натиск, полова възбуда, разпаряне, позиви за уриниране, дефекация. Характерни са сетивни измами за вкус, миризми и докосване.

При кинестатичния психичен автоматизъм болните се оплакват, че техните движения и действия не ин принадлежат, а са резултат от чужди въздействия и не зависят от тяхната воля. Така например ръцете и краката им се движат автоматично, главата им се обръща, а устните им изговарят сами различни изрази / речедвигателни псевдохалюцинации /.шизофрения

Към споменатия синдром се отнасят още грешните съждения за  изживявания на двойник / съществува един или няколко човека абсолютно сходни с болния /, а също и грешни съждения, за овладяване, истински халюцинации и още редица други. Този синдром се нарича още халюцинаторно- параноиден. Понякога по този начин протича шизофренията.

Разнообразни са разстройствата на волята: качествени разстройства, намаление на волевите тенденции и инициативността, негативизъм прочие. Двигателните разстройства се изявяват като възбуда и кататонен ступор, при който пациентът „застива “ в една поза, без да може да се движи. Наред с кататонния ступор се разгръщат разнообразни симптоми/ тялото на болния придобива необичайна гъвкавост, въздушна възглавница- личността заема неудобна поза, тялото може да заеме ембрионална поза, механично изговаряне на изречения или думи, без да разбират значението. /.

От страна на възприятно- представната сфера се откриват различни слухови халюцинации, между които преобладават вербалните с неприятно съдържание, коментиращи поведението на болния или пък  със заповеден характер. Тук принадлежат и разнообразните псевдохалюцинации. Истински зрителни халюцинации и псевдохалюцинации се откриват по рядко. Те се срещат главно при деца, а също преди заспиване / хипнагогни /. По- чести са тактилните халюцинации, отколкото обонятелните и вкусовите.

Описаните нарушения се изявяват в устната и писмената реч на болния, а също и в евентуалното литературно и художествено творчество. Някои от болните изговарят по особен маниерен начин думите, употребяват нелогични изречения, жестикулират, отговаряйки на гласовете. Среща се и речева възбуда, разкъсаност, стигаща до „ словесна салата “ и други.

По правило почеркът е непроменен , но понякога се срещат различни извращения- служене със символи, своеобразни изкревявания на буквите, употреба на много удивителни, въпросителни, точки, запетаи, създаване на собствена азбука и прочие. На моя позната поставиха диагноза шизофрения.

Тя посети психиатър и овладя напълно болестта. Намери решение и на емоционалните си разстройства. Освен лекарствата тя ходеше и на психотерапевт, който и помогна да се справя по- добре с ежедневните дейности и с житейски кризи.

Намаляха постоянните  емоционалните разстройства. Възвърна симпатията и привързаността към близките ,които преди това липсваха. Преодоля отчуждаването. Емоциите възвърнаха своята нормална интензивност. Преодоля избухливостта, немотивираните взривове от афекти и емоционалната реакция и повода за нейното възникване, също и завишеното разбиране на невербалните сигнали на другите. Преди да започне да се лекува моята позната беше завладяна от апатия, която след няколко месеца лечение изчезна.

Най- важното, което се случи беше лечението на основните симптоми при шизофренията, които са различните разстройства на мисленето, емоциите и личността. Симптомите понякога са типични разстройства в интелекта и паметта не се откриват.

Даже и при по- дълготрайни боледувания, когато болният изглежда на пръв поглед изглежда слабоумен, се оказва, че понякога той може да ни удиви със своите остроумни забележки. Тук е по- характерна невъзможността за натрупване на нови знания и неумението да се използват по- рано придобитите.

Сравнително по- чести са нарушенията във влеченията. Откриват се извращения в хранителния инстинкт / използване на нехратителни вещества, като пръст, тебешир, изпражнения, урина, гълтане на парчета стъкло, пирони / и на половия / онанизъм, хомосексуалност, но по- характерно е рязкото му отслабване./

В отделни случаи се наблюдава загуба или извращение на инстинкта за самосъхранение, а именно склонността към самоизмъчване, отрязване на части от тялото, самоубийствени тенденции и други.

При шизофренно болните могат могат да се появят разнообразни соматични оплаквания, разтройства на периферната нервна система, неврологична симптоматика, ендокринни смущения и други, но всички те не са характерни.

Протичане

В общи линии протичането на шизофренията може да бъде проследено в три стадия, но обърнем внимание на първия :

 1. Начален, който може да се изяви като остро начало – бурно внезапно начало с обърканост, двигателна и говорна възбуда, страхова напрегнатост, изживяване на витална застрашеност, грешни съждения; подостро начало – начало с невротизъм, необоснован страх за собственото здраве.
 2. Стадий на пълно развитие на психозата- в него се очертават нейните пълни разнообразни симптоми.
 3. Изходен стадии- той може да бъде определен като ремисия, остатъчен стадии, шизофренен дефект и т.н.

Начален стадии

Неговото долавяне е особено важно за ранната диагностика, но за съжаление то е много трудно поради неговата неспецифичност и бавното му, подмолно прокрадване. Важен ориентир е времето преди развитието на болестта, отклоненията от която могат да бъдат първите прояви на започване на болестта. Нерядко първоначалните изменения се изразяват в недостатъчна активност, слабост на контакта с обкръжаващите, необщителност, затвореност, емоционална хладност, неспособност за продължително напрежение.

Болните се оплакват от чувство на умора, липса на сили, на енергия, от липса на мотивация за работа. Те все повече и повече предпочитат състоянията на пасивност пред активната дейност. Едновременно с това може да се наблюдава раздразнителност и капризност, особено при опит да се активират болните по повод някаква външна причина.

Сами по себе си симптомите са нехарактерни, нетипични и по- скоро са израз на общите отрицателни състояния. При шизофренията обаче те все пак показват някои характерни особености- негативното състояние не рядко възниква и се развива без никаква връзка с друго заболяване, явявайки се израз на вътрешния, болестен процес.

Друга важна в диагностично отношение особеност на началния стадий на шизофренията е сфецифичният емоционален фон. Най-често той се изявява със състояние на потиснатост, усещане за тревожност и тъга и, което е особено важно е, че болният престава да се интересува от това, което е било по- рано особено значимо за него. Болният се обръща повече към своите вътрешни преживявания, захвърля учението, книгите, престава да се интересува от живота на семейството.

От страна на вътрешните органи могат да се наблюдават неопределени усещания неопределени усещания, които са много разнообразни и не винаги отчетливо формулирани от самите болни. Обикновено те казват, че нещо им става в стомаха, че походката им се е изменила, че става същото с израза на лицето, цвета на кожата и че въобще те не са вече същите.

В редица случаи неприятните емоционални състояния се свързват не толкова с патологичното възприятие от собственото тяло, колкото с измененото възприемане на околния свят. Така възприемането на околните престава да предизвиква привичните за индивида емоции, лицата на обкръжаващите стават като че ли сиви, безизразни, изгледите от природата- лишени от привлекателност. Това се съпровожда обикновено със склонността на болните да се уединяват и да странят от хората.

В някои случаи възникват пристъпи от нереални страхове, явяващи се без всякакъв повод, нерядко нощем. Пристъпът от страх може да възникне по някаква асоциация или при някаква ярка фантастна представа.

В началния стадий могат да се наблюдават и редица соматични разстройства: главоболие, леко повишаване на температурата, изпотявания, Синкавочервен цвят на крайните части на тялото – пръстите на ръцете и краката, ушите, носа, устните. Също така намаляне на теглото, разстройства на съня.

Към явленията на начеващата шизофрения могат да се отнесат и неочакваните остри или бавно настъпващи промени в характера. Характерът е сред най- устойчивите свойства на психиката, които се оформят през ранните години от живота на човека. Внезапната промяна в характера винаги трябва да ни насочи към евентуално „ отключване “ на шизофренията.

Независимо, че шизофренията е едно стряскащо заболяване трябва да се помни, че трябва да бъде потърсена помощ от специалисти. Болният няма да се излекува от болестта ако не се вземат мерки.

Ако тази статия ти е харесала моля, подкрепи ни във Facebook.

Content Protection by DMCA.com

Материалът Шизофренията не трябва да бъде етикет за болния е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/chizofrenia/feed/ 0
19 причини за депресия. Разбери кои са те. http://psyhela.com/19-prichini-za-depresia/ http://psyhela.com/19-prichini-za-depresia/#respond Sun, 19 Mar 2017 16:09:56 +0000 http://psyhela.com/?p=96 Вече можеш да разбереш причините за депресията и когато ги премахнеш ще се излекуваш от тази болест. Това аз наричам „ комбинативен подход за справяне с причините за депресията „. Моя близка потърси причините за депресията и успя да ги премахне за 19 дни. Ето и причините за тази коварна болест. Какви са причините за […]

Материалът 19 причини за депресия. Разбери кои са те. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
Вече можеш да разбереш причините за депресията и когато ги премахнеш ще се излекуваш от тази болест. Това аз наричам „ комбинативен подход за справяне с причините за депресията „.

Моя близка потърси причините за депресията и успя да ги премахне за 19 дни. Ето и причините за тази коварна болест.

Какви са причините за депресията? Относно депресията причините за нея са повече от една. Те могат да бъдат външни или вътрешни. Външните са : физическите промени и заболявания, стресогенните фактори в околната среда и, най-вече, емоционални сътресения като тежка лична загуба, проблематични взаимоотношения, финансови проблеми и всяка житейска промяна, свързана със силен стрес – в това число онези, които са желани.

“Вътрешните” причини за депресията са много по-трудни за идентифициране. Някои хора са по- предразположени към депресия и това се дължи на наследствени фактори . Ако няма външни причини за появата на депресия такива хора могат никога да не я отключат.

Затова и предразположението или индивидуалната диспозиция е едно от основните неща, които се вземат под внимание в търсенето на помощ. Личностните характеристики също могат да са причина за депресия. Това са ниската самооценка и песимистичния възглед за живота.

При един и същ фактор различните хора реагират по различен начин- едни могат да отключат депресия, а други- не. Дълбоките причини за депресия се коренят в ранното детство и във възпитанието, което си получил. Отношение има начина, с който се свързваш с другите и как понасяш загубите и трудностите в живота.

Тези “отпечатъци” или модели неусетно се пренасят в настоящето и повлияват твоята оценка и реакциите ти на обстоятелствата и събитията втвоят живот. Затова и в психотерапията, помощта, насочена към преодоляване на депресията, обръща внимание на емоционалната памет и по този начин търси онова познание, което би помогнало на личността ти  да възвърне своя баланс. Най-често, причината за депресивното състояние се крие в комбинация от наследствени, психологически фактори и такива на околната среда.

Какво те кара да изпадаме в депресия? Можем ли сами да си помогнем? Нека потърсим заедно отговорите на тези въпроси…

Разстройват ни не събитията, а личното значение, което им придаваш. Отношението ти към нещата, които се случват с теб и по- точно негативното отношение, което им предаваш те прави болнен от депресия. Всички психологически разстройства се дължат на отрицателното изкривяване на информацията.

Това води до грешни разбирания и непреодолими пречки за постигане на целите, които желаем. За да се справим с депресията е важно да разберем причините за нея.

 1. Когато трудно казваш “Не”– Това означава, че ти липсва асертивност – т.е. способността да заявяваме, да отстояваме и защитаваме нашите права, мисли, чувства, желания, нежелания, без да отричаме или унижаваме тези на другите. Моята близка се научи на асертивно поведение. Асертивността може да се онагледи по следния начин: първо признаваш правото на другия да изкаже своята позиция и след това изказваш своите желания и утвърждаването ти. Например: „ Може би ти се чувстваш тъжен и уморен, но аз имам нужда от време за себе си „.

Как си помогна: Научи се да казва “Не” – когато иска да каже “Не”; и “Да” – когато иска да каже” Да”. Това е уважение и към себе си, и към другите. Показва зряло и здравословно утвърждаване на личното пространство.

 1. Когато не изразяваш гнева си зряло и от 1 лице, една от възможните му трансформации е в депресия. Близката ми осъзна, това е важно по две причини: първо твоето подсъзнание разбира, че става въпрос за един човек и това си ти и второ, когато говориш в първо лице единствено число поемаш по- голяма отговорност за случващото се в твоя вътрешен свят и този, който те заобикаля.

Как си помогна: Тя прие и призна правото си да изпитва чувства, включително и гняв. Как  се справи с гнева? Просто започна да спортува. Така изразходи голямо количество енергия и се освободи от гнева. Разбра, че ако тя не уважава чувствата си, вероятно и другите няма да ги уважават.

 1. Прекалено много угаждаш и се нагаждаш към другите,до степен на обезличаване – това е краен мазохизъм, придружен с фрустрация за “непризнатите усилия и достойнства”. Тогава депресията придобива значението на: “гневен съм, защото съм неудовлетворен; и – чувствай се виновен, че съм зле”. Тук отново може да ти помогне асертивния подход.

Как си помогна: Започна да прави неща за себе си, без вина и със съзнанието, че това нито наранява, нито ощетява другите.

 1. Когато самооценката ти е ниска– налице е едно негативно себевъзприемане, намиращо израз в мисли за непригодност, незначителност, че си нежелан, излишен, безполезен. Тя довърши изречението „ Аз съм… “ 12 пъти. Например : „ Аз съм умен “ и видя, че наред с недостатъците ти има и положителни качества. Изпълняваше всеки ден малки предизвикателства в ежедневието. Например приготвяше ястие, което е ново за нея.

Как си помогна: Повиши самооценката си, знаейки, че това става през поведението ни и справянето с трудности.

 1. Когато мислиш за неща, които влошават настроението ти.

Как си помогна: “Да допуснем” в мислите и съзнанието ти положителни мисли, с които да изграждаме ново убеждение и “виждане” – за хубавото, доброто, красотата – в нас, в другите и в света. В крайна сметка, и денонощието има тъмна и светла страна. Не мисли поляризирано. Нещата не са нито бели, нито черни. Търси златната среда и ще видиш, че „ медала “ е с две страни. Отношението ти към нещата ги прави такива каквито са.

 1. Когато си прекалено съвестен и перфекционист.

Как си помогна: Отказа се от перфекционизма – защото така първо игнорира човешката си страна; второ – показва, че се състезава с другите за победа (каква?!); трето – перфекционизмът винаги затруднява действието и води до тревожност. Перфекционизмът е признак на невроза. Справи с невротичните симптоми  и перфекционизма изчезна.

 1. Когато си прекалено амбициозни и насочени към високи постижения– тогава всяка крачка назад се преживява като катастрофа, а провалът – като нещо непоправимо. Постави си близки и не високи цели и самооценката й се повиши. Как си помогна: Преразгледа амбициите си – някои от тях се оказаха нереалистични, а и разбра, че от един “провал” може да научим много повече, отколкото от успеха.
 2. Когато трудно се разделяш– Когато близостта (в случая с предразположените към депресия близостта се бърка със сливане) е основна ценност, всяка раздяла, отхвърляне, загуба се преживява изключително трудно. Придай смисъл на събитието и помисли какви ресурси имаш да се справиш със загубата. Ресурсите могат да бъдат финансови средства, помощ от приятели или семейството, соматично състояние, жилище и други.

 

Как си помогна: Научи се да “пуска и да се разделя” – в крайна сметка цената, която плаща е за нейното  израстваме, е в умението да се разделя – със ситуации и хора.

 1. Когато гледаш на живота като изпълнен само с приятни преживявания – тогава случаите на неизбежен душевен дискомфорт се преживяват като фатални. Не забравяй, че нещата в живота не са нито само добри, нито само лоши. Най- тъмна е нощта преди зазоряване.

Как си помогна: Осъзна, че наличието на временен емоционален дискомфорт е нормална част от живота на всеки и, че продуктивните и творчески решения в такъв момент са най-доброто, с което можем да го преодолеем.

 1. Когато потискаш агресията си– разбирана като жизнена енергия , т.е. не я насочваме навън, а навътре. Научете се да реагирате различно на гневните изблици в нещо конструктивно. Най- общ пример, е когато агресивната енергия се превръща в професия. Например хирургия или бокс.

Как си помогна: Няма ниска и висока енергия – има свободно течаща или задръстена. Вместо да се насочва саморазрушително агресията/жизнената енергия навътре, да й дадем конструктивен израз.

 1. Когато отказваш да поемеш отговорност за себе си.

Как си помогна: осъзна, че нейните чувства, желания, нежелания, интереси, потребности, живот – са нейна отговорност. За тях грижата е нейна и ако иска да и е хубаво, да създава обстоятелствата, да поеме инициатива, да вземе нужните решения.

Когато си потиснат, трудно може да си обясниш причината за състоянието си. В повечето случаи депресията не се развива вследствие на едно единствено събитие. Напротив, това е резултат от множество фактори, в това число биологични и генетично заложени, освен неблагополучие по постигането на собствени цели и случили ни се неволи…

12.Въпрос на биология…

Медицината не е наясно все още какво се случва с мозъка на човек в депресия, но определено има различия в синтезирането на някои вещества и най- вече невротрансмитерите
Чрез невротрансмитерите мозъкът изпраща определени команди към организма. Например чрез тях нарежда на сърцето да бие, на белите дробове да дишат, на стомаха да храносмила. Те въздействат на настроението, съня, способността ти да се концентрираш, теглото ти и пр. И носят редица негативи за тялото и здравето ни като цяло, когато е наличен дисбаланс в синтеза им. А затова могат да повлияят стресът и напрежението, непълноценният хранителен режим – оскъдното хранене или преяждането – генетичният фон, срещата с токсични вещества, употребата на лекарства, алкохол и кофеин…

 

 1. Склонността към депресия се и наследява…

При проучвания се намира, че склонността към депресия се предава в семейството. Много вероятно е при родители или прародители, страдали от емоционални разстройства, този проблем да се срещне и при поколението. Експертите предполагат, че това се дължи на предаването на определен генетичен материал, който по някакъв начин играе роля за формирането на реакциите и устойчивостта към стрес. Тук не става въпрос само на предаване на стереотип на поведение в семейството, тъй като са описвани случаи, при които откъснати от биологичните родители деца проявяват склонност към депресия, типична за тях, въпреки че са възпитавани по съвсем друг модел.

 

 1. Открива се „дискриминация“ по пол

Жените два пъти по-често изпадат в депресия отколкото мъжете.  Фактор са хормоналните промени, които протичат в женския организъм, свързани с репродуктивната способност, за всеки месец отделно и с напредване на възрастта. В миналото обществото не е предоставяло възможност жените да се реализират в професия. Те са се реализирали единствено като домакини, съпруги и майки, което може да доведе до депресия.

Към днешна дата, социалните роли при жените значително са се увеличили. Жените работят, градят кариера, грижат се за семейството. Увеличаването на задълженията води до силен стрес, който от своя страна до депресия. По-слаби на стреса са жените преди менструация. Влияние на емоционалното им равновесие има всяка една хормонална промяна, било тя заради здравословен проблем, бременност или менопауза. Критични периоди са бременността, времето след раждането и менопаузата.

Но. Нека не забравяш, че депресията не подминава и представителите на силния пол, защото при тях тя е още по-сериозна, тежка и често с фатален изход…

 1. Годините депресират…

С напредване на възрастта ставаме по-податливи на стрес. Това от една страна може да се обясни с начина и качеството на живот в късните години – възрастните са по-самотни, възможен е развод, загуба на дом, съществен момент е загубата на семейния партньор… Потиснатостта може да се обясни и от чисто физическата немощ на възрастния човек, който постепенно губи независимостта си да се справя не само с предизвикателствата на деня, но и с обичайните делнични дейности. Допълнително възрастният човек вече е обременен с изявили се у него заболявания, които допринасят за преекспониране на предходния проблем. Всяка голяма промяна, включително и желана може да предизвика депресия. Например бракосъчетание.

В същото време не бива да подминаваме и факта, че на депресия са склонни и децата, особено тийнейджърите. За тях не е лесно да се превърнат във възрастни. Хормоналните промени, новооткритите неща от живота ги прави уязвими към депресия. Една от групата хора, при която депресията отнема живот, са именно тези малко по-големи деца.

 1. Здравословното състояние е немаловажен фактор

Има състояния, които директно оказват влияние на настроението, независимо от възрастта, каквито са тироидните заболявания и хроничната болка. Други влияят по директен и индиректен път – например наличието на сърдечно заболяване или диабет накърнява индивидуалната независимост, налага се и съобразяване с редица условия, за поддържане на доброто здраве, което в повечето случаи е в ущърб на поддържането на доброто самочувствие. Раковите заболявания представляват истински бич за психиката… Ако човек има физическо увреждане той трудно ще се предвижва, ще бъде зависим от други хора, което влияе на психичното състояние.

17.Емоционалните травми отнемат години живот и повече…

Независимо от характера им – дали заради загубата на любим човек, развод, предателство, загуба на работа или дом, още повече при претърпяно насилие – събития от подобен род имат силно травматичен характер за психиката ни. Нормално е да  изпаднеш в тъга, да загубиш жизнеността при подобни случаи, но когато потиснатостта продължи твърде дълго крие рискът от изпадане в тежка форма на депресия е голям. Подадената ръка на близки при подобни събития е безценен жест. А да се потърси професионална помощ не е проява на слабост, а напротив на сила и разум, за да се устои на несправедливостта в живота. Освен това нелекуваната скръб може да доведе до сериозни психични проблеми.

 

 1. Всъщност, всяка една промяна…

Всъщност, всяка една промяна в житейския ти път може да се окаже ключ към хлъзгавата пътека по загубата на емоционалното равновесие и изпадане в по-тежко психично разстройство. Бракът, появата на дете, смяната на работата, на местоживеенето, са част от по-сериозните промени в живота, които изпитват личните ни възможности да се справиш с новото.

19. Прием на медикаменти и зависимости

 

Приемът на лекарства, особено при хронични заболявания, сам по себе си разстройва. Налага се спазването на определена дисциплина, за да не нарушиш графикът или се понесеш страничните ефекти. От друга страна всяко едно лекарство влияе на биологията на организма, от там има и въздействия върху редица процеси, включително и на настроението. Някои влияят директно и на определени функции на мозъка.
Подобен е проблемът и със злоупотребите с алкохол и забранени вещества. Няма алкохолик в добро настроение, както няма наркозависим, който да не е изпаднал в депресия…

Повечето хора не са в състояние да си дадат сметка, защо се чувстват потиснати. Мнозина крият и отказват да признаят депресията си. Независимо от случая по-важно е депресията да не се разглежда като личностен провал. Тя не може да е производно на характера. Никой не е защитен от изпадане в подобно дефицитно психично състояние. Като грешка може да се разглежда единствено – да се предадеш на отчаянието – вместо да се мобилизираш останалите сили за справянето с депресията и намирането на себе си.

Всичко това може да ти е полезно да разбереш причините за депресия и как да си помогнеш. Никога не забравяй, че ако не успееш сам има специалисти, към които да се обърнеш.

Ако тази статия ти е харесала, моля подкрепи ни във Facebook.

Content Protection by DMCA.com

Материалът 19 причини за депресия. Разбери кои са те. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/19-prichini-za-depresia/feed/ 0
16-те типа депресия. Разбери към коя спадаш за 15 минути. http://psyhela.com/16-%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/ http://psyhela.com/16-%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/#respond Sun, 19 Mar 2017 15:54:45 +0000 http://psyhela.com/?p=85 Определи сам към какъв тип депресия спадаш. Това вече е възможно! В следващите редове можеш да се информираш какви форми на депресия съществуват и да прецениш коя се отнася за теб. Ще обърна по- специално внимание на най- леката форма на депресия- дистимията. Депресията може да има много форми. Това, което разграничава тези форми, са […]

Материалът 16-те типа депресия. Разбери към коя спадаш за 15 минути. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
Определи сам към какъв тип депресия спадаш. Това вече е възможно! В следващите редове можеш да се информираш какви форми на депресия съществуват и да прецениш коя се отнася за теб. Ще обърна по- специално внимание на най- леката форма на депресия- дистимията.

Депресията може да има много форми. Това, което разграничава тези форми, са симптомите и обстоятелствата, свързани със всяка от тях, заедно с времетраенето и тежестта на симптомите.

Често обаче 16 типа депресиялипсва ясна граница между различните типове депресия. Те понякога имат много общи характеристики. Възможно е също едно лице да има повече от един тип разстройства на настроението. В следващите класификации ще ти помогнат да се ориентираш по- добре в материята относно депресиите.

За да се определи какво лечение най- добре отговаря на твоите симптоми и обстоятелства, специалистите в областта на психичното здраве класифицират различните форми на депресия. Класификацията започва с основните категории на депресията:

Клинична депресия

Дистимия

Разстройства на адаптацията

Биполярни разстройства

Клинична депресия

Клиничната депресия е най- честата клинична депресияформа на депресия. За нея е характерно промяна в настроението, продължаващо повече от две седмици и включващо един или повече от основните признаци на депресия:

Чувстваш тягостно чувство на тъга или скръб

Загубваш интерес или удоволствие от обикновено приятни занимания.

Често / дори всеки ден / изпитваш поне четири от следните признаци и симптоми:

Значителна загуба или наддаване на тегло

Разстройство на съня

Забавени или неспокойни движения

Умора или липса на енергия

Ниска самооценка или се чувстваш виновен за неща, за които не съществуват  в действителност.

Чувстваш, че са безполезен

Чувстваш се безпомощен или, че всичко, което те заобикаля или правиш е безсмислено

Трудно ти е да мислиш или да се съсредоточаваш

Загубил си сексуално желание.

Възможно е да си преживял само веднъж в живота си клинична депресия, но заболяването отново може да се върне. След първия пристъп на клинична депресия вероятността да се разболееш отново е 50%.  Този процент нараства с всеки следващ епизод. Ако си имал два пристъпа, вероятността болестта да се възвърне е 70 %.

Ако не се лекуват, епизодите на клинична депресия обикновено продължават от шест до 18 месеца. Рано започнатото лечение може да предотврати влошаването на заболяването и поддържащото лечение може да го предотврати.

Клиничната депресия може да възникне заедно с други психични заболявания- например тревожност или разстройства на храненето. Първото отключване на болестта може да се случи на всяка възраст, но вероятността за това е най- голяма между 25 и 44 години. Клиничната депресия е по- честа при жени. Стреса и негативни житейски събития два пъти повече увеличават риска от този тип депресия.

Дистимия

Ще ти разкажа как моя клиентка се справи с дистимията. С. Р. напусна дома си, където имала близки отношения със семейството си и няколко добри приятели, за да посещава училище в град, където не познавала никого.Дистимия

Тя нямаше голямо доверие в способността си да печели приятели, а и първите й опити за това се провалили. Чувстваше се самотна и изолирана. Имаше проблеми с приспособяването към новата среда.

Имаше няколко симптома на депресия: лесно се разплакваше, съня й беше разстроен, нямаше апетит и проявяваше нехарактерна за нея тенденция да се затваря в стаята си. Освен това не намираше голямо удовлетворение в занимания, които преди това я радвали.

С. Р. посети кабинета ми и аз използвах междуличностна терапия, за да й помогна да преодолее тази промяна и да изгради умения за общуване и самоувереност. След две седмици симптомите на клиентката започнаха да затихват.

Това, което ще прочетете по- долу ще ти помогне да се справиш сам с дистимията. Най- напред трябва да подобриш уменията си за общуване, както и да повишиш самооценката си. Това ще стане по следния начин:

Просто проявявай интерес към другите хора. Всеки ден влизайт в магазина – не подминавай касиерката, а я заговорете за новия вид сирене или за това как изглежда – направи й комплимент.

После опитай същото и с някой от съседите, които срещаш пред дома си. Ще видиш, че хората наоколо не са чак толкова различни и чужди – може би дори ще ти стане интересно. Опитай в рамките на 3-4 дни да общуваш с 30 до 50 човека – познати и непознати (питай нещо, разменяй по няколко думи). Ще ти стане доста по-лесно да намирате общ език.

Обогати социалния си опит и с по-сериозно обвързване – например можете да се запишете на някакъв курс. Съвсем не е нужно да се срещаш само с хора на вашата възраст или с вашите интереси: любопитни събеседници могат да бъдат и 2-годишното дете, и 80-годишният старец на пейката. Скоро ще усетиш, че си набрал доста опит в най-различни стилове общуване и вече не ти представлява трудност да разговаряте с непознати.

Ако си приказливец, бъди повече слушател, отколкото говорител. Проявявай търпимост и уважение – не реагирай неодобрително на мнението или навиците на другите хора. Опитвай се да не бъдеш център на внимание – това ще те научи да изслушваш, ще ти даде възможност да наблюдаваш събеседника си. А така ще имаш възможност да опознаеш маниерите на събеседника си и да ги разбираш по-добре.

Ако си по-стеснителен, ще трябва да упражняваш точно обратното: да говориш колкото се може повече. Защото сам знаеш – неумението да разговаряте с хората при теб е типичен стил на поведение, а не случайност. Затова и познатите ти са така малко. Нищо не ви пречи в по-маловажни ситуации да опитвате да водите простички разговори на съвсем обичайни за всички теми – ако щете дори за времето. Или за това дали е минал твоят автобус… Няколко думи са достатъчни, за да разговориш непознат събеседник.

Можеш да имаш официален тон или не. Всичко зависи от ситуацията. Не е лошо да престанеш да се стесняваш, когато се запознаваш или представяш някого на познатите си. Забрави глупавите ситуации от детството и обърни внимание на по-важното – желанието да установиш контакт.

Понякога нещата просто задължително започват с по-официален тон, но после се отпускат. Но да бъдеш твърде сериозен и официален, когато си тръгнал на екскурзия или вкъщи имаш майстор, е абсолютно ненужно – трябват ти минута-две, за да установиш със сигурност каква е ситуацията и кой е подходящият тон, за да не се чувстваш неловко.

Ако се чудиш какво точно да кажеш имай предвид при неофициалните контакти винаги се приема за добре разговорът за времето, домашния любимец и всичко, което не ангажира разговорът твърде много.

За всеки от нас остава въпросът: колко да чакаме, преди да се притесним и да потърсим специализирана помощ? Но да се върнем отново на дистимията, която както видяхме много често е свързана с преживяването на загуба.

Дистимията е форма на лека депресия с голяма продължителност, за която е характерно трайно песимистични мисли за живота.

Продължава две години, а понякога и повече от 5 години. Това състояние обикновено не води до инвалидизация, а периодите на дистимия могат да се редуват с кратки епизоди на нормално самочувствие.

Дистимията може да повлияе върху работата ти и социалните ти контакти. Много хора в това състояние започват да странят от хората, възможността да работят намалява. Ако страдаш от дистимия, рискът да се разболееш от клинична депресия нараства. Когато клиничната депресия възниква като усложнение на дистимията, състоянието се нарича двойна депресия.

Признаците и симптомите на дистимия са подобни на тези на клиничната депресия, но не са толкова усилени и може да се проявят само някои от тях. Те могат да включват:

Трудно съсредоточаване или вземане на решения

Изолация от хората

Радразнителност

Неспокойни или мудни движения

Проблеми със съня

Загуба или наддаване на тегло.

Някои страдащи от дистимия си спомнят, че първата проява на болестта е била в детска или юношеска възраст. При малко хора болестта се проявява след 50 годишна възраст, като често това става след телесно заболяване. Поне 75 % от страдащите от дистимия имат и други здравословни проблеми.

Разстройства на адаптацията

Често предшестват клиничната депресия. Да предположим, че бракът ти се проваля, бизнеса ти пропада или ти откриват рак. Съвсем разбираемо е да се чувстваш напрегнат, тъжен, потиснат или гневен.

Крайна сметка повечето хора се справят с трайните последици на тези житейски стресове, но някои не успяват. Това състояние е известно като разстройство на адаптацията- когато реакцията на стрес при определена ситуация причинява признаци и симптоми на депресия, но тези признаци и симптоми не са достатъчно изразени, за да покрият критериите за клинична депресия.

Лекарите обикновено използват следните критерии, за да поставят диагноза разстройство на адаптацията:

Емоционални или поведенчески симптоми, които са в резултат на определено събитие, случило се в резултат на определено събитие през последните три месеца.

Реакцията към събитието е по- бурна от нормално очакваната.

Симптомите не се дължат единствено на траур

Разстройство на адаптацията може да получи всеки. Тези разстройства често възникват в такива периоди на живота ти, когато си по- раним- когато се отделяш от родителите си или в края на професионалната ти кариера.

Възрастта също е от значение. Например пропадането на бизнеса ти на 30- годишна възраст, може да не бъде за теб такъв стрес, отколкото ако това се случи на 50- годишната ти възраст, когато възможностите за работа са ограничени. Някои хора получават разстройство на адаптацията като реакция на едно- единствено събитие. При други от съвкупност от причини.

Има няколко различни типа разстройства на адаптацията. При острото разстройство се касае за признаци и симптоми, продължаващи по- малко от шест месеца. Когато симптомите остават трайни, състоянието се обозначава като хронично разстройство на адаптацията. Разстройствата на адаптацията се квалифицират според основните симптоми:

Разстройство на адаптацията с потиснато настроение

Разстройство на адаптацията с тревожност

Разстройство на адаптацията със смесена тревожност потиснато настроение

Разстройство на адаптацията със смесено нарушение на емоциите и поведението.

За какъв тип разстройство на поведението става дума играе роля възрастта на пациента. Възрастните обикновено стават потиснати и тревожни. Юношите са склонни да реагират подсъзнателно на проблемите си. Това може да включва пропускане на учебни часове, употреба на наркотици, повреждане на собственост или някакъв друг вид нехарактерно поведение.

Биполярни разстройства

При някои пациенти с депресия се наблюдават циклично повтаряне на депресия с мания / еуфория . Тази болест обхваща двата полюса на настроението и е позната още като маниакална депресия или като маниакално- депресивно разстройство.

За разлика от депресията хората с манийна фаза се чувства енергичен и неуморим. Може да харчи необосновано много пари или да взема неправилни решения, които преди не би ги взел.

Възможна е появата на идеи за величие, в резултат на което може да сключва лоши сделки или да има безразборни сексуални контакти. При някои пациенти по време на манийната фаза се наблюдават повишен творчески потенциал и продуктивност.

Признаците и симптомите на мания включват:

Нездрава или прекалена приповдигнато настроение

Забележимо нараснала енергия

Намаляване времето за сън

Нереалистични убеждения за собствените сили.

Склонност към много социални контакти и разгорволивост

Ускорен мисловен процес

Слабост към съждения

Повишено либидо

Провокативно, натрапващо се или агресивно социално поведение

Злоупотреба с алкохол или други наркотици, включително и повишено тютюнопушене.

биполярно разстройствоБиполярното разстройство е по- рядко от клиничната депресия или дистимията. Рискът от заболяване е еднакъв при мъжете и жените. Обикновено заболяването се отключва в юношеска или младешка възраст и е хронично заболяване. Съществува и тенденция за фамилност на заболяването. Около 80-90 % от пациентите с биполярно разстройство имат близък роднина с някаква форма на депресия.

Съществува тенденция признаците и симптомите на биполярното разстройство да се влошават с времето. Възможно е заболяването да започне с депресивни, маниакални или смесени епизоди, разделени от състояния на ремисия.

С времето биполярните епизоди зачестяват, а светлите периоди се скъсяват. Тежката депресия или еуфория могат да се придружават от психотични преживявания, включително халюцинации и налудности. Трябва да се има предвид, че нелекуваната депресия може да предизвика биполярно разстройство.

Както при другите форми на депресия, от решаващо значение е да се получи подходящо лечение на биполярното разстройство с оглед предотвратяване на влошаване на заболяването и намаляване на риска от самоубийство.

Съществуват три типа биполярно разстройство:

Биполярно разстройство, първи тип. Това биполярно разстройство почти винаги включва един или повече периоди на клинична депресия и поне един маниен или смесен епизод. То може да започне както с клинична депресия, така и с мания. Ако първата проява на заболяването е депресия, манийният епизод обикновено продължава 1-2 години по- късно.

Биполярно разстройство, втори тип. При тази форма на заболяването се наблюдават един или повече епизоди на клинична депресия и поне един епизод на хипомания- състояние на лека и омекотена приповдигнатост. Върховите прояви на заболяването не са толкова крайни като при първия тип биполярно разстройство. Друга разлика е продължителността на интервалите между епизодите.

При втория тип биполярно разстройство хипоманията възниква непосредствено преди или веднага след период на клинична депресия. Обикновено липсва период на ремисия между двете фази.

Циклотимно разстройство. Това е по- лека форма на биполярно разстройство с хронично протичане. Характеризира се с колебания между кратки периоди на лека депресия и кратки периоди на хипомания. Промените в настроението могат да се редуват през няколко дни, като циклите продължават поне две години. При циклотимията симптомите никога не изчезват за повече от два месеца, но вероятността за поява на клинична депресия също е по- малка.

Освен да установи от какъв тип депресия страдаш, твоят лекар ще поиска и да разбере каква е тежестта на заболяването ти и характерната съвкупност от симптоми във твоя случай. Това способства за определяне на най- ефективната форма на лечение. Депресията има няколко подтипа. Някои от тях се срещат често, а други са редки.

нервен сривКакво е нервен срив?

Терминът нервен срив често се използва от лаиците по отношение на лице, страдащо от психично заболяване в тежка форма. По- често човекът, за когото се твърди, че има нервен срив, преживява епизод на клинична депресия или мания.

Симптомите са толкова изразени, че човекът не е в състояние на функционира нормално и дори може да бъде приет в болница. Тъй като симптомите понякога могат да се появят внезапно, привидното впечатление е, че човекът рухва. Тежката депресия или мания могат да бъдат придружени от халюцинации и налудности.

За щастие при подходящи диагноза и лечение много хора, претърпели нервен срив, са в състояние да се възстановят и да възвърнат предишното качество на живота си.

Лека до тежка депресия

Клиничната депресия е във границите на лека и тежка депресия. Леката депресия се проявява със симптоми, които не са интензивни и съвсем малко нарушават ежедневието и отношенията ти.

Умерената депресия включва по- интензивни симптоми и разстройства в по-голяма степен работата, училищните занимания, семейството и отношенията ти. Тежката депресия предполага наличие на голям брой депресивни симптоми и значително нарушаване на ежедневните дейности. В крайните случаи страдащите от тежка депресия не са в състояние да работят и да се грижат за себе си.

Суицидна депресия

Суицидната депресия е свързана с толкова тежки симптоми, че индивидът обмисля или прави опити за самоубийство.

Остра или хронична депресия

Депресията може да бъде категоризирана и според времетраенето на симптомите й. Ако симптомите продължават за кратък, ясно очертан период, депресията се нарича остра. Ако симптомите продължават повече от шест месеца, депресията се счита за хронична.

Единичен епизод или рецидивираща депресия

Депресията се характеризира и с хода на заболяването във времето. Единичен епизод на депресия означава липсата на предшестващ епизод. Както предполага наименованието й, рецидивиращата депресия предполага повече от един депресивен епизод.

Както единичния депресивен епизод, така и рецидивиращата депресия, могат да бъдат предизвикани от определено събитие.

Меланхолна депресия

Меланхолия е термин за вид клинична депресия с определени характеристики. Те включват невъзможност за изпитване на удоволствие от ежедневни занимания- дори и ако се случи нещо хубаво, загуба на апетит, събуждане рано сутрин, забавени движения и необосновано чувство на вина.

Кататонна депресия

Кататонията е рядко състояние, което може да се появи в хода на депресивното заболяване. При тежка депресия или меланхолия някои хора преживяват моменти, в които застиват на място или се движат много, заемат необичайни пози и говорят много малко. Другите черти на кататонията включват втренчване на погледа, гримасничене и безсмислено повтаряне на думи и изрази.

Атипична депресия

Страдащите от атипична депресия са запазили до някъде способността си да се радват, макар и повърхностно. Тези болни са много чувствителни, ако бъдат отхвърлени, хранят се и спят повече от обикновено и непрекъснато се чувстват уморени. Първият пристъп на атипична депресия обикновено възниква в юношеска или младешка възраст, а заболяването може да се хронифицира.

Психотична депресия

Психотичната депресия е по- рядка форма на заболяването. Пациентите с психотична депресия могат да виждат или да чуват несъществуващи неща или да имат погрешни убеждения, които са много устойчиви, въпреки доказателства за противното.  Може да имаш повишена тревожност и ирационален страх, нерядко със следи на мисли за преследване и/или придружено от вяра в конспирация. Това е болестно състояние, при което човек има усещането, че някой непрекъснато го следи и преследва.

депресия след ражданеДепресия след раждане

Много жени изпитват временни чувства на тъга след раждане на дете. Тези чувства постепенно отзвучават и обикновено не изискат лечение. При някои жени обаче, след раждане се разгръща истинска клинична депресия. В сравнение с преходните чувства на тъга, симптомите са по- тежки и трайни. Прекаран депресивен епизод след раждане увеличава риска от поява на рецидиви на заболяването след други раждания или по друго време.

сезонно афективно разстройствоСезонно афективно разстройство

Сезонно афективно разстройство / САР / е термин, използван за депресивни периоди, свързани със смяна на сезоните. Никои не знае каква е причината за това разстройство. Учените най- напред смятаха, че намаленото слънцегреене повишава нивата на мелатонин в мозъка.

Мелатонинът е хормон на настроението, който нормално се отделя през нощта. Проучванията за ролята мелатонина обаче не доведоха до определени изводи. Някои изследователи са убедени, че липсата на слънчева светлина променя цикъла сън/ бодърстване. Възможно е хипотезата да е вярна, тъй като сезонното афективно разстройство  се среща най- често в места, където деня е по кратък.

Страдащите от този вид депресия обикновено забелязват промени в настроението си в края на есента и се подобряват през пролетта, но при някои се наблюдава лятна депресия, която обикновено започва в края на пролетта или началото на лятото. САР се наблюдава четири пъти по- често при жените. Средната възраст при началото на заболяването е 23 години, а рискът намалява с възрастта.

Възможно е да се разболееш от САП, ако си боледувал от депресия и свързаните с това заболяване симптоми през поне две последователни зими, последвани от периоди без депресия през пролетта и лятото.

Лекарите използват и други термини за установяване и поставяне на диагноза, основани на произхода и връзката на депресията с други заболявания. Според връзката и произхода депресията може да бъде вторична и коморбидна. Вторичната не е първичният здравословен проблем, а по- скоро симптом на друго телесно заболяване. Може да се дължи на проблем със щитовидната жлеза или надбъбречните жлези. Може също така да бъде свързана с трайните ефекти на сърдечно заболяване, диабет.

Коморбидна е депресията, когато придружава друго психично заболяване. Например депресията и тревожността често се наблюдават заедно. Когато се комбинират, те могат да причинят по- тежки признаци и симптоми, отколкото поотделно, а лечението на двете заболявания може да бъде голямо предизвикателство.

Понякога определянето на типа депресия при даден човек е доста лесно. Признаците и симптомите, както и обстоятелствата от живота на конкретния индивид насочват към вида на депресивното заболяване.

В други случай, когато няколко симптома се припокриват или пък индивидуалните житейски обстоятелства са по- сложни, определянето на типа депресия може да бъде трудно.

За да лекуваш ефективно болестта си е важно лекарят да знае от какъв вид депресия страдаш. Някои лекарства и терапевтични методи повлияват по- добре дадени типове депресия. Освен това, ако депресията ти е придружена от друго психично заболяване, твоят лекар трябва да вземе мерки за лечението и на двете състояния.

Лечението само на депресията може да не излекува другото разстройство, но ако то остане неизлекувано се увеличава риска от депресия.

Ако тази статия ти е харесала, моля подкрепи ни във Facebook.

Content Protection by DMCA.com

Материалът 16-те типа депресия. Разбери към коя спадаш за 15 минути. е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/16-%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/feed/ 0
Хуманистична психология-теорията на Ейбрахам Маслоу http://psyhela.com/humanistichna-psihologia-2/ http://psyhela.com/humanistichna-psihologia-2/#respond Mon, 20 Feb 2017 21:25:25 +0000 http://psyhela.com/?p=62 Хуманистичната психология-йерархия на потребностите В основата на хуманистичната психология лежи теорията на Ейбрахам Маслоу. Когато той започва своята кариера, в психологията е имало само две основни течения- есперименталния, поведенчески подход и клиничния, психоаналитичен подход. Но за него това не било достатъчно. По тази причина той се фокусирал върху човешкия растеж и развитие. Най-голямата сила на […]

Материалът Хуманистична психология-теорията на Ейбрахам Маслоу е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
Хуманистичната психология-йерархия на потребностите

В основата на хуманистичната психология лежи теорията на Ейбрахам Маслоу. Когато той започва своята кариера, в психологията е имало само две основни течения- есперименталния, поведенчески подход и клиничния, психоаналитичен подход. Но за него това не било достатъчно. По тази причина той се фокусирал върху човешкия растеж и развитие.

Най-голямата сила на Маслоу е била да повдига важните за всички нас въпроси, а именно:

Какво означава да си добро човешко същество?

На какво са способни човешките същества?

Какво носи на хората щастие, творчество и осъществяване?

Как можем да определим дали дадена личност е усъвършенствала напълно своите възможности, ако не знаем какви са те?

Как можем да се издигнем над незрялостта и несигурността на детството и при какви обстоятелства сме в състояние да го направим?

 Как можем да изработим модел на човешката природа, като отдадем дължимото на нашия необикновен потенциал и в същото време да контролираме нерационалната ни, несъвършена страна?

И най- важното….Това, което е в центъра на теорията на Ейбрахам Маслоу- Какво може да мотивира психично здравия индивид?

Потребностите, които обикновено се считат за изходна топирамида на маслоучка на теориите на мотивацията, са т.нар. физиологични подтици. Те включват хомеостатично поддържане на базови потребности като сън, храна, сексуална потребност и пр. Невъзможно е, а също и безполезно, да се прави някакъв списък на основните физиологични потребности, защото той би могъл да включва какъвто брой потребности пожелае човек, в зависимист от степента на конкретност на описанието.

Не всички потребности можем да определим като хомеостатични. Дали половото желание, сънливостта, дейността сама по себе си и физическите натоварвания, както и майчиското поведение при животните са хомеостатични все още не е доказано. Освен това списъкът няма да включва различни сетивни удоволствия / вкусове, миризми, гъдел, галене /, които вероятно са физиологични, и биха могли да се превърнат в цели на мотивационното поведение. Нито пък знаем как да изтълкуваме факта, че организмът има едновременно склонност към инертност, мързел и минимално усилие, а също така изпитва потребност към дейност, стимулиране и възбуда.

Без съмнение физиологичните потребности са най- силните от всички потребности.

Когато те не са задоволени всички други потребности се изтласкват т.е., когато човек е гладен не може да мисли за нищо друго освен за храна.

В случай, че физиологичните потребности са относително добре задоволени, възниква нова група, която може да се класифицира като потребност от сигурност / безопастност, стабилност,  зависимост, закрила, отсъствие на страх, тревога и хаос; потребност от структура, ред, закон и ограничения; от сила у покровителя и т.н. /.

Всичко, което бе казано за физиологичните потребности, е валидно макар и в по- малка степен, за тези желания. Те по същия начин могат да господстват в организма. И отново, както при гладния човек, става ясно, че доминиращата цел е силен определящ фактор не само в настоящия светоглед и философия на хората, но също така за техния възглед за бъдещето и ценностите.

Ако желаем да видим тези потребности пряко и ясно, трябва да се обърнем към невротичните или почти невротичните индивиди, към икономически и социално подтиснатите или към социалния хаос, революцията, сриването на властта. В тези екстремни условия можем да забележим изявата на потребностите от сигурност само като явления от рода например на общото предпочитание за постоянна и сигурна работа, желанието да имаш спестовен влог и всевъзможни осигуровки. Потребностите от сигурност намират своето проявление и в предпочитането на известните пред неизвестните неща  / познати пред непознати хора, места и пр. /.

Търсенето на сигурност намира най- чиста форма в манийно –натрапливата психоза. Тези болни успяват да запазят равновесие като избягват всяко неизвестно или непознато нещо и организират ограничения си свят по такъв спретнат, дисциплиниран начин, че да могат да разчитат на всичко в него. Те се опитват да подредят света така, че да е невъзможно да настъпи нещо неочаквано / опасности /.

Ако физиологичните потребности и потребностите от безопасност са относително добре задоволени, ще възникнат потребностите от любов, привързаност и чувство на принадлежност и целият цикъл, който вече описахме, ще се повтори с този нов център. Потребностите от любов включват даването и получааването на любов.

Постигането й ще има  по- голямо значение от всичко друго на света и човека ще е в състояние да забрави дори как някога, когато глъдът е стоял преди всичко, любовта е изглеждала нереална, излишна, маловажна.Необходимостта от принадлежност се изразява в това да не си откъснат от корените, произхода, групата си, да имаш дом и семейство и пр.

На любовта и привързаността, както и на възможното им изразяване в сексуалността, се гледа амбивалентно и те обикновено се ограждат от ограничения и задръжки, но в основата стои осуетяването на потребността от обич. За последната са направени много клинични проучвания, отколкото за всяка друга потребност извън физиологичните. Любовта не е  синоним на секс, тъй като човешкото сексуално поведение е множествено детерминирано.

Всички хора в нашето общество / с някои патологични изключения / имат потребност или желание за стабилна, поставена на твърда основа, обикновено висока самооценка, от самоуважение или чувство за собствено достойнство и от чувството, че са ценени от другите. Следователно тези  потребности могат да се класифицират в две подгрупи. Те са, на първо място, желание за сила, постижения, адекватност, майстворство и компетентност, увереност пред света, независимост и свобода. На второ място това е желание за репутация или престиж / определен като респект или  уважение от страна на други хора /.

Задоволяването на потребността от висока самооценка води до чувството за увереност в себе си, на стойност, сила, способност и адекватност, до чувството, че си полезен и необходим на този свят. Но неудовлетворяването й води до чувство за непълноценност, на слабост и безпомощност. Те на свой ред пораждат базово обезсърчаване или други компесаторни или невротични тенденции.

От други източници научаваме все повече за опасностите, до които води основането на самооценката върху чужди мнения, а не върху действителните възможности, компетност и адекватност спрямо задачата. Най- стабилната и следователно най- здравата самооценка се основава на заслужен респект от страна на другите, а не на външна слава и известност.

Дори да бъдат задоволени всички тези потребности, можем все пак / макар не винаги / да очакваме отново да се развие недоволство и неспокойствие, освен ако човек не прави това, което е индивидуално годен. Музикантите трябва да правят музика, художниците да рисуват, поетите да пишат, за да бъдат в мир със себе си. Те трябва да бъдат верни на собствената си природа. Тази потребност можем да наречем себеактуализация. Себеактуализацията е желанието на човека да стане все повече това, което може да стане т.е. да осъществи собствения си потенциал.

Общата характеристика на потребностите от себеактуализация, обаче е, възникването им почива на някакво предходящо задоволяване на физиологичните потребности и на потребностите от сигурност, любов и уважение. Йерархията на потребностите са онагледени на фиг. 1

Още щом се появят други / при това по- висши / потребности, те, а не физиологичният глад, завладяват организма. А когато те бъдат задоволени на свой ред, възникват нови / още по- висши / потребности, и т.н. Това е , което се има предвид, когато се казва, че базовите човешки потребности са организирани в йерархия на относителна сила.

Основен извод от изразената по този начин мисъл е, че в теорията на мотивацията задоволяването се превръща също толкова важно понятие, колкото и лишението, защото освобождава организма от доминацията на относително по- физиологични потребности като по този начин позволява възникването на други, по- социални цели.

Когато са хронично задоволявани, физиологичните потребности, заедно с техните частични цели, престават да съществуват като активни определящи фактори или организатори на поведението. Сега те съществуват само в потенциален вид, в смисъл, че могат да възникват отново и да доминират в организма, ако задоволяването им бъде осуетено. Но задоволената потребност представа да бъде потребност. Единствено незадоволени потребности могат да доминират организма и да организират поведението. Ако  гладът бъде задоволен, той престава да играе роля в текущата динамика на индивида.

Интересен факт е, при теорията на  Маслоу е, че точно онези индивиди, при които определена  потребност е била винаги заговолявана ще реагират различно в сравнение с тези, при които това не е така.

Лицата, при които дадена потребност е състемно задоволявана са най- добре подговени да понасят лишаване от задоволяване на потребността в бъдеще. Освен това тези, които са били лишавани в миналото, ще реагират различно от текущото задоволяване в сравнение с онези, които никога не са били лишавани.

Мотивите могат да  бъдат обособени и  класифицирани и според активността в общността. Тук се включват мотивите за: формиране на общността, следване на модата, поведение при тълпа и паника, разпространение на слухове, ползване на лъжата, обща мотивация и дейност, приобщаване към ценностите и нормите на общността. При тази класификация естествено намират своето място мотивите за основните форми на взаимодействия в общността: сътрудничество, конкуренция и индувидуализъм.

Мотивите за формиране на общността се предопределят от необходимостта да бъдат удовлетворени потребностите на отделните индивиди. Вън от общността не могат да бъдат удовлетворени нито физиологическите потребности от храна, облекло, половата потребност, нито от сигурност и защитеност, нито от емоционална включеност и признание, нито от уважение и самоактуализация.

Мотивите за формиране на общността могат да бъдат споделените еднакви ценности- спорт, научни, политически, религиозни идеи и ценности.

Изучаването на феноменологията е важна част от хуманистичния подход към психологията, който подчертава специфичните характеристики на човешкия вид / например способността ни да мислим за собствените ни преживявания /, вътрешно присъщите положителни аспекти на човешката природа / включително алтруизма и любовта /.

Уникалността прозира на всяко човешко преживяване и потенциала за психично израстване на всеки човек. Ще видим, че тази преспектива е оказала влияние върху теориите за личността и психичните разтройства.

Библиография:

 1. „ Личност и мотивация “- Ейбрахам Маслоу, 2001
 2. „ Мотивация вяра в себе си “- Джон Уитимор, 2012
 3. „ За хуманизма на един от най- влиятелните психолози на двадесети век“- Десислава Костова, 2012
Content Protection by DMCA.com

Материалът Хуманистична психология-теорията на Ейбрахам Маслоу е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/humanistichna-psihologia-2/feed/ 0
Психология на мъжа и неговата майка http://psyhela.com/psihologia-na-maza/ http://psyhela.com/psihologia-na-maza/#respond Mon, 20 Feb 2017 21:22:14 +0000 http://psyhela.com/?p=58    Психология на мъжа Започвайки тази деликатна тема осъзнавам „подводните камъни ”, които стоят пред мен, тъй като аз все още нямам деца, а за един пълноценен в психологически план мъж ключова роля има неговата майка. В този смисъл отношенията майка- син могат да прераснат в драма, защото когато синовете узреят е в реда на нещата […]

Материалът Психология на мъжа и неговата майка е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
   Психология на мъжа

Започвайки тази деликатна тема осъзнавам „подводните камъни ”, които стоят пред мен, тъй като аз все още нямам деца, а за един пълноценен в психологически план мъж ключова роля има неговата майка. В този смисъл отношенията майка- син могат да прераснат в драма, защото когато синовете узреят е в реда на нещата да установят сексуални отношения с лице от същия пол като майка им.

За да се осъществи психологическото разграничаване между потенциалната им партньорка и майката е необходимо да има отделяне. В противен случай териториите ще се слеят и мъжете ще предават на жените атрибутите на собствената им майка. Имам предвид Едиповият комплекс , който се изразява в изпитването на любовни отношения на сина към майката и афективното кръвосмешение, което е пречка момчето да се превърне в мъж.

Майката трябва да осъзнае колко е труден прехода на сина й към мъжа, особено, когато бащата не е присъствал достатъчно. Трябва да приеме, че малкият мъж не може да й бъде приятел, партньор или любовник. Задава се истински траур. Майката трябва да се научи да отпуска юздите на своя потомък и да намери мястото си като жена, без да се опитва, без да компенсира самотата си, ставайки абсолютно необходима за сина си.

При липсата на диалог бъдещият мъж често не намира достоен начин да „ напусне ” майка си, особено ако е замествал съпруга й / особено голяма трудност майките усещат тогава, когато мъжете им не изпълняват адекватно функциите си като такива. Тогава жените натоварват с тези задължения синовете си. /. Обикновено синовете се отдалечават с гръм и трясък или с учтиво мълчание. За да избегне този обрат на събитията, майката трябва да бъде готова да остави сина си да следва пътя на автономията, щом навърши 14 г.

Тя е длъжна да разбере, че за да победи майчинския си комплекс и да си намери място в живота, за да се разгърне и съумее да се самоизрази, синът ще трябва да превъзмогне собствената си склонност да смята, че животът винаги ще бъде лесен и безпроблемен. Че ще му се наложи да победи страха и  здраво да захапе трудностите. Че за тази цел е необходимо да мобилизира цялата сила на характера си, която се изковава само в премеждията.

Ето защо майката трябва, доколкото е възможно, от определен момент нататък да се насили да го остави сам да се бори с превратностите на живота. И това е начина да не допуска афективно кръвосмешение. / това са така наречените „ мамини синчета ”, които дори не са мотивирани да създават собствени семейства, защото те вече са се „ оженили ” за майките си./ Обратно на разпространеното мнение мъжете не са мотивирани от силата, а от страха- от физическите удари, от поражението, от необходимостта да се състезават с по- силни от тях. А смелостта не се придобива, когато бъдещият мъж се държи за полите на майка си.

Малкият мъж има свой живот и свой път. Онова, което майката би трябвало да направи в много случай, е да се отстранява от пътя възможно най-рано и възможно най- често. А това е особено трудно, защото тя усеща, че сама е прокарала този път с най- доброто у себе си- любовта, способността да напътства и да се грижи.

Майката може също да намали риска от конфликт между себе и сина си, като се откаже да бъде посланик на бащата. Тя по- скоро трябва да остави последния сам да установи отношения с детето. И в никакъв случай не бива да се страхува да изпрати собствения му син, за да обясни с него. Нищо чудно да бъде изненадана от резултата. Това означава да спре да се тревожи и да се научи да се отдръпва и да отпусне юздите.

От всичко казано до тук, изглежда че „ мъжките майки ”се озовават в едно доста незавидно положение. Те трябва да изпитват единствено алтруистична любов към синовете си. В противен случай рискуват собственото си щастие, както и щастието на бъдещият мъж.

Content Protection by DMCA.com

Материалът Психология на мъжа и неговата майка е публикуван за пръв път на psyhela.

]]>
http://psyhela.com/psihologia-na-maza/feed/ 0